Publications


Energy-Based Imitation Learning
Minghuan Liu, Tairan He, Minkai Xu, Weinan Zhang. The 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), 2021. AAMAS 2021. (Oral). [paper][code]Multi-Agent Interactions Modeling with Correlated Policies
Minghuan Liu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Yuzheng Zhuang, Jun Wang, Wulong Liu, Yong Yu. The 8th International Conference on Learning Representations. ICLR 2020. [paper][code]